Prospekteringsborrning slutförd på Gjøkåsen Shallowstrukturen i södra Barents hav

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört prospekteringsborrning 7132/2-1 på Gjøkåsen Shallowstrukturen i PL857 i södra Barents hav. Borrningen var torr.

Den huvudsakliga målsättningen för borrningen var att påvisa kolvätepotential i bergart från jura-, krita samt sen triasperiod. Borrningen påträffade sandsten från tidig och mellan juraperiod samt från sen triasperiod men utan förekomst av kolväten.

Detta var den första prospekteringsborrningen som genomförts i PL857. Operatör var Equinor med en licensandel om 40 procent. Partners i PL857 är Lundin Norway, Aker BP och Petoro med licensandelar om 20 procent vardera.

Borrningen genomfördes med borriggen West Hercules som nu kommer att genomföra prospekteringsborrning 7132/2-2 på Gjökåsen Deep, även den belägen i PL857, där målsättningen är att undersöka de djupare prospekteringsmålen i samma struktur. Resultaten från Gjøkåsen Shallow påverkar inte prospekterings-potentialen i Gjøkåsen Deep.


Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

 Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
[email protected]
 

Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
[email protected]
  Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
[email protected]

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Risker och riskhantering” samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga